Lattiakuvien pedagogiikka

Lattiakuvien maailma

Lattiakuvat on kokonaisvaltainen työskentelytapa. Siinä voi tutkia omaa suhdetta käsiteltävään kertomukseen ja esiin nouseviin teemoihin. Kertomukset liittyvät tavalla tai toisella uskontoihin ja katsomuksiin ja antavat tilaa niiden käsittelyyn. Osa kertomuksista käsittelee uskontojen tärkeitä juhlia, pyhien kirjoitusten tapahtumia tai henkilöhahmoja; toisissa sukelletaan suuriin elämänkysymyksiin, erilaisiin elämäntilanteisiin ja ihmissuhdetaitoihin.

Lue lisää ohjaajan roolista ja siitä, miten Lattiakuvatyöskentely ryhmän kanssa tapahtuu täältä.

Lattiakuvien periaatteet

Lattiakuvien periaatteet heijastavat kokonaisvaltaisuutta ja dialogisuutta. Periaatteet tiivistävät lattiakuvien pedagogiikan:

  • osallisuus
  • kokemuksellisuus
  • yhteisöllisyys
  • yksilöllisyys
  • erilaisuuden arvostaminen
  • voimaannuttaminen
  • merkitysten etsiminen.

Kokonaisvaltaisuus voimavarana

Lattiakuvissa käytetään monia aisteja. Kertomus rakennetaan kuunnelle, katsoen, koskettaen sekä sanoilla.

Lattiakuvatyöskentelyjen kehollisia elementtejä ovat muun muassa leikki, liike, imitointi ja erilaisten materiaalien tunnusteleminen. Lattiakuva on visuaalinen: piirin keskelle muodostuu työskentelyn edetessä lisää katsottavaa.

Monet Lattiakuvat ovat myös tunnetyöskentelyitä. Ne auttavat pohtimaan oikeaa ja väärän kysymyksiä sekä valintoja ja vastuullisuutta.

Lattiakuvissa kokemukset ovat merkittäviä – sekä aiemmat että yhteisen työskentelyn aikana syntyvät. Lattiakuvissa arvostetaan luovuutta ja ilmaisun eri muotoja. Leikkisyys ja työskentelyn tempon muutokset ovat tärkeitä.

Lattiakuvat tukee oppimista monin tavoin. Oppimisen prosessi on yksilöllinen. Sen kohteena on usein esimerkiksi oma identiteetti, uusiin asioihin tutustuminen, toisten huomioon ottaminen, oman vuoron odottaminen tai monimuotoisuuden kunnioittava kohtaaminen.

Työskentelyn kerronnallisuus auttaa myös tiedollisessa oppimisessa. Tiedollisen aineksen määrä vaihtelee kertomuksesta ja ohjaajan valitsemasta painotuksesta riippuen.

Kokonaisvaltaisuuteen liittyy myös yhteisöllisyys. Sen vastaparina on yksilöllisyys. Jokainen liittyy yhteiseen työskentelyyn juuri omalla tavallaan. Osallistujat rakentavat oman osansa yhteiseen Lattiakuvaan ja antavat niille omat merkityksensä.

Dialogista kohtaamisen pedagogiikkaa

Lattiakuvissa on monia dialogin tasoja. Työskentelyssä kohdataan toiset sekä käsiteltävä teema. Ulkoisen dialogin lisäksi osallistuja käy sisäistä dialogia. Hän peilaa kertomusta omiin ajatuksiinsa ja kokemuksiinsa. Osana lattiakuvatyöskentelyä osallistuja voi tuoda näkyväksi sisäistä dialogiaan.

Lattiakuvan aikana voi syntyä dialogia myös esimerkiksi luontoon tai muuhun Lattiakuvien toteutusympäristöön, osallistujan ihmissuhteisiin tai hänen katsomukseensa liittyen.

Lattiakuvat varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa Lattiakuvat-menetelmällä on aina pedagoginen tarkoitus. Lattiakuvat tukee lapsen tiedollista ja taidollista oppimista samalla kun se mahdollistaa omaan identiteettiin ja katsomukseen liittyvän pohdinnan. Lattiakuvat tarjoaa välineen osallistavaan oppimiseen, yhteisöllisyyden tukemiseen sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumiseen.

Varhaiskasvatuksen ja koulun kontekstissa Lattiakuvia käytetään osana yleissivistävää opetusta, johon kaikki voivat osallistua. Tällöin ne ovat uskonnollisesti sitouttamatonta toimintaa, vaikka käsiteltäisiin uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä teemoja. Tavoitteena on tutustua arvojen ja katsomusten monimuotoisuuteen sekä mahdollistaa niiden tutkiminen yhdessä ja yksilöllisesti.

Lattiakuvat moninaisissa ryhmissä

Lattiakuvat sopii monenlaisiin ryhmiin ja eri ikäisten kanssa käytettäviksi. Valitsemalla ryhmälle sopivat tavat virittäytyä ja edetä työskentelyssä ohjaaja auttaa omaa ryhmäänsä osallistumaan.

Lattiakuvia käytetään varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä erilaisissa vertaisryhmissä.

Seurakunnassa Lattiakuvia käytetään muun muassa kerhoissa, perheleireillä ja rippikoulussa. Kasvatuksen lisäksi Lattiakuvista on hyviä kokemuksia esimerkiksi kehitysvammaisten ryhmistä sekä diakoniatyöstä.

Jos kuvan rakentaminen lattialle on hankalaa, sen voi tehdä esimerkiksi pöydälle.

Lattiakuvien pedagogiikka sopii myös erityistä tukea tarvitseville. Avustajat voivat auttaa osallistujia esimerkiksi asettelumateriaalin kanssa toimimisessa ja tukea osallisuudessa tai keskittymisessä myös muuten.